Voor uitkeringsgerechtigden WWB en minima

De Cliëntenraad Smallingerland

De Clienraad Smallingerland (CRS) is op 1 januari 1997 ontstaan cq opgericht door initiatiefnemer dhr. J. van Binsbergen en officieel geinstalleerd op 13 januari 1997.

De CRS komt op voor alle inwoners van de gemeente Smallingerland die te maken hebben met de Participatiewet. Deze wet regelt alle zaken voor mensen met een bijstandsuitkering, mensen die in de schuldhulpverlening zitten en dergelijke.

Het gaat de Cliëntenraad om Werk, Inkomen en zoals het tegenwoordig heet: Maatschappelijke Participatie. Vooral in de Zorgsector - maar ook elders komt het voor - hebben veel instellingen ook een Cliëntenraad. Om misverstanden te voorkomen gebruiken wij de ondertitel 'Werk en Inkomen' als toevoeging. Dat zijn ook de belangriJkste steekwoorden als het gaat om de activiteiten van deze Cliëntenraad

Wat doet de Cliëntenraad Smallingerland?

De Cliëntenraad Is een officieel door de gemeente Smallingerland ingesteld onafhankelijk adviesorgaan. De Cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd adviezen over het beleid en de uitvoering van de wet aan het College van Burgemeester en Wethouders en aan de Gemeenteraad. De Cliëntenraad gaat niet over individuele klachten.

Voor individuele klachten en/of vragen is het Steunpunt Uitkeringsgerechtigden Smallingerland (SUS) in het leven geroepen. Daar kan men voor individuele klachten en/of vragen terecht. Voor suggesties en/of andere vragen kan het contactformulier op de website gebruiken, deze suggesties en/of vragen zullen eventueel meegenomen worden in de door de CLR uitgebrachte gevraagde of ongevraagde adviezen waarbij de anonimiteit van de melder(s) gewaarborgd is.

Om tot goede adviezen te komen voert de Cliëntenraad gesprekken met ambtenaren, politici, organisaties en instanties. 

Wat staat op deze site?

Op deze site staan de adviezen en andere (nieuws)berichten en artikelen waarvan de Cliëntenraad vindt dat die voor u van belang zijn. Daarnaast informatie over hoe de Cliëntenraad is georganiseerd en wie er in zitten.