Voor uitkeringsgerechtigden WWB en minima

Agenda 16 september

Vergadering Cliëntenraad Smallingerland

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden wwb en minima vergadert op maandag 16 september om 13.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

AGENDA

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Notulen van de vorige vergadering
4. Secretariaat
5A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
5B. Actuele Zaken en Mededelingen
5C. Raadscommissie Samenleving en Zorg
6. Klanttevredenheidsonderzoek WWB 2013
7. Spreekuur (signalen uit de achterban)
8. Rondvraag en sluiting.

Met vriendelijke groet,
Hielkje van Linde (ambtelijk secretaris)