Voor uitkeringsgerechtigden WWB en minima

Agenda CRS 26 augustus

Vergadering Cliëntenraad Smallingerland

De Cliëntenraad Smallingerland  voor uitkeringsgerechtigden wwb en minima vergadert op maandag 26 augustus om 13.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

AGENDA

1.   Opening
2.   Vaststellen van de agenda
3.   Handhavingbeleidsplan informerend
4.   Notulen van de vorige vergadering
5.   Secretariaat
6A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
6B. Actuele Zaken en Mededelingen
6C. Raadscommissie Samenleving en Zorg
7.   Klanttevredenheidsonderzoek WWB 2013
8.   Spreekuur (signalen uit de achterban)
9.   Rondvraag en sluiting.