Voor uitkeringsgerechtigden WWB en minima

Vergadering 17 juni

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden wwb en minima vergadert op maandag 17 juni om 13.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

1.   Opening
2.   Vaststellen van de agenda
3.   Notulen van de vorige vergadering
4.   Secretariaat
5A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
5B. Actuele Zaken en Mededelingen
5C. Raadscommissie Sazo
6.   Workshop Schuldenpreventie
7.   Spreekuur (signalen uit de achterban)
8.   Rondvraag en sluiting.