Voor uitkeringsgerechtigden WWB en minima

Gevolgen minima door beleid Prinsjesdag

De werkgroep werk en inkomen heeft een brief opgesteld n.a.v de presentatie van beleidsvoornemen op Prinsjesdag omtrent welke effecten en/of gevolgen zal hebben voor de minima en uitkeringsgerechtigden:

Aan: voorzitters Advies- en Cliëntenraden die participeren in het Netwerk Werk en Inkomen.

Op 27 september jongstleden hebben wij als werkgroep Werk en Inkomen een bijeenkomst gehad waarin gesproken is over doel en zin van dit overleg. De Werkgroep wil een toegevoegde waarde hebben v.w.b. de doelgroepen die zij vertegenwoordigen en de Raden waarin zij zitting hebben.

In deze bijeenkomst hebben we uitvoerig stil gestaan bij de effecten/gevolgen die o.a. voortvloeien uit beleidsvoornemens die genoemd zijn op Prinsjesdag. Zoals u bekend is er een aantal maatregelen op komst die voor iedereen gevolgen heeft maar vooral voor hen die rond moeten komen van een bijstandsuitkering dan wel minimum-inkomen.

De maatregelen waar wij op doelen zijn o.a.:
- Stijging premie ziektekostenverzekering
- De btw-verhoging van 6 naar 9%
- Prijsverhogingen energie
- Huurstijging/ scheef wonen
- Verduurzamen woningen
- Afbouw gasvoorziening

Hoewel wij beseffen dat deze maatregelen vaak beantwoord worden met compensaties e.d. is ook duidelijk dat deze groep in de inkomensplaatjes weer het slechts scoren.
Tevens zien wij als extra probleem dat de zogenaamde minimum plus die nu nog geen dan wel mimimaal rechten op compensaties hebben in de problemen zullen komen als alle maatregelen ten uitvoer worden gebracht. Ze zullen toegevoegd gaan worden aan de groep die nu gebruik moet maken van financiële compensaties/schuldhulpverlening. De gevolgen zullen niet alleen deze groepen raken maar ook een aanslag betekenen op de budgetten Sociaal Domein die nu reeds onder druk staan. Bezuinigingen hierin zien niet denkbeeldig.

Dit alles overwegende hebben we gesproken over wat wij als Raden hier preventief in kunnen betekenen. Concreet komt het erop neer dat wij graag willen dat de Raden die zich vertegenwoordigd zien in deze werkgroep een Open Brief sturen aan hun College waarin wij onze zorg uitspreken over de gevolgen voor onze doelgroepen maar ook voor wat betreft toenemende druk op de Gemeentelijke financiën/budgetten.
We scharen deze brief onder de noemer Ongevraagd advies maar willen daarin ook benadrukken dat wij in onze adviezen rekening zullen houden met de in onze ogen eenzijdige gevolgen voor onze doelgroep en doelgroep +.

Afgesproken is dat wij middels deze brief de vraag neerleggen bij de Raden of zij het initiatief steunen en de werkgroep verzoekt een ontwerpbrief te schrijven die dan door de Raden beoordeeld, aangepast en vastgesteld kan worden. In dat kader denken wij aan het bespreken van deze brief in uw Raad en een reactie uiterlijk 31 oktober. De Open brief kan dan begin november gemaakt worden en medio november door de Raden beoordeeld en van commentaar voorzien worden.
Dit voor eind november. Het streven is begin december dan de Open Brief namens de Raden aan de respectievelijke Colleges gestuurd wordt.

Graag horen wij van u via uw vertegenwoordiger in de Werkgroep.

Werkgroep Werk en Inkomen
30 september 2018