Voor uitkeringsgerechtigden WWB en minima

Vergadering Cliëntenraad op maandag 23 april

De Cliëntenraad Smallingerland voor Uitkeringsgerechtigden en Minima vergadert op maandag 23 april om 15.00 uur in " De Brede School de Drait", zaal Fallaetzaal, Flevo 190, 9204 JT te Drachten. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

AGENDA
1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Notulen ledenvergadering Cliëntenraad 19 maart 2018
4. Secretariaat
- Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
5. Actuele Zaken en Mededelingen
-Vanuit beleidsmedewerker(s)
-Vanuit de Cliëntenraad
6. Stand van zaken gebiedsteams en team Werk & Inkomen
7. Spreekuur (signalen uit de achterban)
8. Externe werkgroepen:
- Nieuws vanuit de werkgroep zorg voor de minima
9. Rondvraag en sluiting


Vragen vanuit de publieke tribune kunnen na de vergadering gesteld worden.