Voor uitkeringsgerechtigden WWB en minima

Vergadering Cliëntenraad maandag 19 maart

De Cliëntenraad Smallingerland voor Uitkeringsgerechtigden en Minima vergadert op maandag 19 maart om 15.00 uur in " De Brede School de Drait", zaal Fallaetzaal, Flevo 190, 9204 JT te Drachten. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

AGENDA
1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Notulen ledenvergadering Cliëntenraad 22 januari 2018
4. Secretariaat
- Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
5. Actuele Zaken en Mededelingen
Vanuit beleidsmedewerker(s):
-Stand van zaken inkoop WMO
-Minimabeleid: Ontwikkeling voorziening energiebesparing
Vanuit de Cliëntenraad
6. Stand van zaken toekomst Caparis
7. Stand van zaken gebiedsteams en team Werk & Inkomen
8. Spreekuur (signalen uit de achterban)
9. Rondvraag en sluiting