Voor uitkeringsgerechtigden WWB en minima

Vergadering Cliëntenraad maandag 22 jan 2018

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden en minima vergadert op maandag 22 januari om 13.30 uur in "De Holdert", Van Knobelsdorffplein 121, te Drachten. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

 

AGENDA
1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
4. Notulen ledenvergadering Cliëntenraad 18 december 2017
5. Secretariaat
6A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
6B. Actuele Zaken en Mededelingen
Vanuit beleidsmedewerker(s):
Vanuit de Cliëntenraad:
7A. Uitvoeringsplan Participatiewet 2018
7B. Uitvoeringsplan Participatiewet Schuldhulpverlening
8. Spreekuur (signalen uit de achterban)
9. Rondvraag en sluiting