Voor uitkeringsgerechtigden WWB en minima

Vergadering Cliëntenraad maandag 18 december 2017

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden en minima vergadert op maandag 18 december om 13.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

AGENDA

 1. Opening 

2. Vaststellen van de agenda
3. Afscheid leden Cliëntenraad Smallingerland
4. Notulen ledenvergadering Cliëntenraad 20 november 2017
5. Secretariaat
6A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
6B. Actuele Zaken en Mededelingen
Vanuit beleidsmedewerker(s)
Vanuit de Cliëntenraad Smallingerland
7. Concept Vergaderschema 2018 Cliëntenraad Smallingerland
8. Spreekuur (signalen uit de achterban)
9. Rondvraag en sluiting