Voor uitkeringsgerechtigden WWB en minima

Vergadering Cliëntenraad 20 november 2017

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden en minima vergadert op maandag 20 november om 13.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

AGENDA

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Benoeming van vijf nieuwe leden, waaronder een voorzitter en secretaris
4. Notulen ledenvergadering Cliëntenraad 25 september
5. Secretariaat
6A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
6B. Actuele Zaken en Mededelingen
7. Jaarverslag Werk en Inkomen 2016
8. Klantbeleving Werk & Inkomen 2017
9. Verkorten procedure Bijzondere Bijstand
10 Verslag uit de werkgroepen
(werkgroep: Inkomen, Re-integratie, Relatie achterban, PR, Schuldhulpverlening,
Gemeenteraad, Ambtelijke brieven, Provinciaal Overleg
11 Spreekuur (signalen uit de achterban)
12 Rondvraag en sluiting