Voor uitkeringsgerechtigden WWB en minima

Vergadering Cliëntenraad maandag 17 juli 2017

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden en minima vergadert op maandag 17 juli om 13.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

AGENDA

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3A. Privacy protocol en Werkinstructie Gebiedsteams
3B. Privacy in relatie tot de notitie "Samen voor elkaar in de uitvoering"
4. Notulen ledenvergadering Cliëntenraad 26 juni
5. Secretariaat
6A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
6B. Actuele Zaken en Mededelingen
7. Procesvoorstel aanpak Laaggeletterdheid
8. Spreekuur (signalen uit de achterban)
9. Rondvraag en sluiting