Voor uitkeringsgerechtigden WWB en minima

Vergadering Cliëntenraad maandag 26 juni 2017

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden en minima vergadert op maandag 26 juni om 13.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

AGENDA
1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Notulen vorige ledenvergadering
4. Secretariaat
5A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
5B. Actuele Zaken en Mededelingen:
Laag Geletterdheid
6. Concept Herstructureringsplan Caparis
7. Kind pakket Smallingerland
8 Bescherming Persoonsgegevens
9. Spreekuur (signalen uit de achterban)
10. Rondvraag en sluiting.