Voor uitkeringsgerechtigden WWB en minima

Vergadering Cliëntenraad maandag 22 mei 2017

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden en minima vergadert op maandag 22 mei om 13.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

AGENDA

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Jaarverslag Werk en Inkomen 2016
4. Stand van Zaken Gebiedsteams
De heer Jaap Glas geeft informatie
( 14.30 – 14.50 uur)
5. Notulen ledenvergadering Cliëntenraad 24 april
6. Secretariaat
7A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
7B. Actuele Zaken en Mededelingen:
Ontwikkelingen Caparis NV, Laag Geletterdheid, Kindpakket
8. Spreekuur (signalen uit de achterban)
9. Rondvraag en sluiting.