Voor uitkeringsgerechtigden WWB en minima

Vergadering Cliëntenraad 24 april 2017

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden en minima vergadert op maandag 24 april om 13.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

AGENDA

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Stand van zaken Sociaal Domein
De heer Jaap Glas geeft informatie:
-Rapportage Sociaal Domein 1e halfjaar 2016
-Evaluatie gebiedsteams
4. Notulen ledenvergadering 20 maart
5. Secretariaat
6A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
6B. Actuele Zaken en Mededelingen
7. Jaarverslag Cliëntenraad Smallingerland 2016
8. Jaarverslag Werk en Inkomen 2016
9. Spreekuur (signalen uit de achterban)
10. Rondvraag en sluiting.