Voor uitkeringsgerechtigden WWB en minima

Vergadering Cliëntenraad 20 maart 2017

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden en minima vergadert op maandag 20 maart om 13.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

AGENDA

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Besloten vergadering 13.30 – 14.00 uur
4. Notulen ledenvergadering 20 februari
5. Secretariaat
6A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
6B. Actuele Zaken en Mededelingen
7. Wat verder ter tafel komt
8. Spreekuur (signalen uit de achterban)
9. Rondvraag en sluiting.