Voor uitkeringsgerechtigden WWB en minima

Vergadering cliëntenraad 20 februari

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden en minima vergadert op maandag 20 februari om 13.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

AGENDA

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Notulen ledenvergadering 23 januari
4. Secretariaat
6A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
6B. Actuele Zaken en Mededelingen
7. Aanpassing Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ
8. Spreekuur (signalen uit de achterban)
9. Rondvraag en sluiting.