Voor uitkeringsgerechtigden WWB en minima

Vergadering Cliëntenraad 23 januari

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden en minima vergadert op maandag 23 januari om 13.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

AGENDA

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Notulen ledenvergadering 19 december 2016
5. Secretariaat
6. Kennismaking wethouder Roel Haverkort
7A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
7B. Actuele Zaken en Mededelingen
8. Spreekuur (signalen uit de achterban)
9. Rondvraag en sluiting.