Voor uitkeringsgerechtigden WWB en minima

Vergadering Cliëntenraad Smallingerland 19 december

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden en minima vergadert op maandag 19 december om 13.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

AGENDA
1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Notulen ledenvergadering 21 november 2016
5. Secretariaat
6A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
6B. Actuele Zaken en Mededelingen
7 Minimagids 2017
8. Kostendelersnorm
9. Vergaderschema cliëntenraad Smallingerland 2017
10. Spreekuur (signalen uit de achterban)
11. Rondvraag en sluiting.