Voor uitkeringsgerechtigden WWB en minima

Vergadering Cliëntenraad Smallingerland 19 september 2016

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden en minima vergadert op maandag 19 september om 13.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

AGENDA
1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Vragen van de cliëntenraad over de Gebiedsteams, op postcode gericht werken
4. Notulen ledenvergadering 22 augustus 2016
5. Secretariaat
6A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
6B. Actuele Zaken en Mededelingen
7. Actualiteit Caparis NV
8. Spreekuur (signalen uit de achterban)
9. Rondvraag en sluiting.