Voor uitkeringsgerechtigden WWB en minima

Vergadering Cliëntenraad 22 augustus 2016

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden en minima vergadert op maandag 22 augustus om 13.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

AGENDA
1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Preventie- en handhavingsplan Participatiewet, Ioaw en Ioaz 2016- 2020 Gemeente Smallingerland
4. Notulen ledenvergadering 27 juni 2016
5. Secretariaat
6A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
6B. Actuele Zaken en Mededelingen
7. Spreekuur (signalen uit de achterban)
8. Rondvraag en sluiting.