Voor uitkeringsgerechtigden WWB en minima

Vergadering Cliëntenraad 27 juni 2016

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden en minima vergadert op maandag 27 juni om 13.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

AGENDA

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Notitie Laaggeletterdheid Smallingerland
Plan van Aanpak Laaggeletterdheid 2016- 2018
4. Notulen ledenvergadering 23 mei 2016
5. Het Uitvoeringsplan 2016- 2017 Participatiewet
"Meidwaan Meedoen"
6. Secretariaat
7A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
7B. Actuele Zaken en Mededelingen
8. Spreekuur (signalen uit de achterban)
9. Rondvraag en sluiting.