Voor uitkeringsgerechtigden WWB en minima

Vergadering Cliëntenraad 23 mei

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden en minima vergadert op maandag 23 mei om 13.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

AGENDA

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Notulen ledenvergadering 18 april 2016
4. Transformatieagenda Sociaal Domein 2016-2020
5. Secretariaat
6A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
6B. Actuele Zaken en Mededelingen
7. Minimagids Gemeente Smallingerland 2016
8. Spreekuur (signalen uit de achterban)
9. Rondvraag en sluiting.