Voor uitkeringsgerechtigden WWB en minima

Vergadering Cliëntenraad 18 april

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden en minima vergadert op maandag 18 april om 13.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

AGENDA

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Notulen ledenvergadering 21 maart 2016
4. Secretariaat
5A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
5B. Actuele Zaken en Mededelingen
6. Jaarverslag Werk & Inkomen 2015
Informatie over de uitvoering van de Participatiewet,
het Minimabeleid en de Schuldhulpverlening
7. Begroting Cliëntenraad Smallingerland 2017
8. Spreekuur (signalen uit de achterban)
9. Rondvraag en sluiting.