Voor uitkeringsgerechtigden WWB en minima

Vergadering Clientenraad 21 maart

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden en minima vergadert op maandag 21 maart om 13.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

AGENDA

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Notulen vorige ledenvergadering 22 februari 2016
4. Secretariaat
5A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
5B. Actuele Zaken en Mededelingen
6. Afschaffing Rechtmatigheidsonderzoeksformulier
7. Spreekuur (signalen uit de achterban)
8. Rondvraag en sluiting.