Voor uitkeringsgerechtigden WWB en minima

Vergadering Clientenraad 22 februari

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden en minima vergadert op maandag 22 februari om 13.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

AGENDA

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Notulen ledenvergadering 25 januari 2016
4. Secretariaat
5A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
5B. Actuele Zaken en Mededelingen
6. Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Smallingerland
7. Spreekuur (signalen uit de achterban)
8. Rondvraag en sluiting.