Voor uitkeringsgerechtigden WWB en minima

Vergadering Cliëntenraad op maandag 25 januari

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden en minima vergadert op maandag 25 januari om 13.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

AGENDA

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Notulen ledenvergadering 14 december 2016
4. Secretariaat
5A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
5B. Actuele Zaken en Mededelingen
6. Huishoudelijk Reglement Cliëntenraad Smallingerland Participatiewet
7. Werken met behoud van uitkering voor ouderen
8. Spreekuur (signalen uit de achterban)
9. Rondvraag en sluiting.