Voor uitkeringsgerechtigden WWB en minima

Vergadering Cliëntenraad op maandag 14 december

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden wwb en minima vergadert op maandag 14 december om 13.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

AGENDA

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Notulen ledenvergadering 16 november 2015
4. Secretariaat
5A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
5B. Actuele Zaken en Mededelingen
Wet Taaleis per 01-01-2016; herbeoordeling boetes;
aanpassing reglement cliëntenraad; premie AV Frieso
6. Regio-informatiebijeenkomst/ achterbanbijeenkomst
7. Werken met behoud van uitkering voor ouderen
8. Ontwikkelingen nieuwe Wajongers
9. Vergaderschema 2016 Cliëntenraad Smallingerland
10. Spreekuur (signalen uit de achterban)
11. Rondvraag en sluiting.