Voor uitkeringsgerechtigden WWB en minima

Vergadering cliëntenraad op 16 november

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden wwb en minima vergadert op maandag 16 november om 14.30 uur in het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

AGENDA

  • Opening
  • Notulen ledenvergadering van 19 oktober
  • Secretariaat
  • Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
  • Actuele Zaken en Mededelingen
  • Eindrapportage werkgroep Herstructurering Sociale Werkvoorziening
  • Harmonisering Instrumenten; proefplaatsing, werknemersvoorziening en jobcoach
  • Spreekuur (signalen uit de achterban)
  • Rondvraag en sluiting.