Voor uitkeringsgerechtigden WWB en minima

Vergadering Cliëntenraad Smallingerland op 21 september

Vergadering Cliëntenraad Smallingerland,

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden wwb en minima vergadert op maandag 21 september om 13.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

AGENDA

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Notulen vorige ledenvergadering 15 juni 2015
4. Secretariaat
5A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
5B. Actuele Zaken en Mededelingen
6 Rapportage Meerjarige Aanvullende Uitkering 2014
7. Minimagids
8 Veranderingen en gevolgen Participatiewet
9 Invoering Basisinkomen: visie gemeente Smallingerland
10. Spreekuur (signalen uit de achterban)
11. Rondvraag en sluiting.