Voor uitkeringsgerechtigden WWB en minima

Vergadering Clientenraad Smallingerland 20 april

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden wwb en minima vergadert op maandag 20 april om 13.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

AGENDA

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3 Presentatie pilot gebiedsgericht werken
4. Notulen ledenvergadering van de vorige vergadering
5. Secretariaat
6A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
6B. Actuele Zaken en Mededelingen
7. Begroting cliëntenraad 2016
8. Spreekuur (signalen uit de achterban)
9. Rondvraag en sluiting.