Voor uitkeringsgerechtigden WWB en minima

Vergadering Cliëntenraad Smallingerland 16 maart

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden wwb en minima vergadert op maandag 16 maart om 13.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

AGENDA

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Notulen ledenvergadering vorige vergadering 2015
4. Secretariaat
5A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
5B. Actuele Zaken en Mededelingen
6. Kostendelersnorm als onderdeel van de Participatiewet
7. Hersteltermijn Inlichtingenplicht
8. Jaarverslag Cliëntenraad Smallingerland 2015
9. Spreekuur (signalen uit de achterban)
10. Rondvraag en sluiting.

Met vriendelijke groet,
Hielkje van Linde (ambtelijk secretaris)