Voor uitkeringsgerechtigden WWB en minima

Agenda ledenvergadering 19 januari 2015

Vergadering Cliëntenraad Smallingerland

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden wwb en minima vergadert op maandag 19 januari om 13.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

AGENDA

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Notulen ledenvergadering vorige vergadering 2014
4. Secretariaat
5A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
5B. Actuele Zaken en Mededelingen
6. "Meidwaan Meedoen" het uitvoeringsplan 2015 Participatiewet
7. Participatiebesluit Smallingerland 2015
8. Spreekuur (signalen uit de achterban)
9. Rondvraag en sluiting.

Met vriendelijke groet,
Hielkje van Linde (ambtelijk secretaris)