Voor uitkeringsgerechtigden WWB en minima

Vergadering cliëntenraad 17 november

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden wwb en minima vergadert op maandag 17 november om 13.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

AGENDA

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Notulen ledenvergadering vorige vergadering
4. Secretariaat
5A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
5B. Actuele Zaken en Mededelingen
6. Overzicht dienstverlening Sociale Zaken
"Rechtenkaart voor WWB-klanten"
7. Rondetafelgesprekken, klanttevredenheidsonderzoek Wet werk en bijstand
8. Voorlichting schuldenpreventie bijstandsgerechtigden
9. Spreekuur (signalen uit de achterban)
10. Rondvraag en sluiting.