Voor uitkeringsgerechtigden WWB en minima

Vergadering clientenraad 22 september

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden wwb en minima vergadert op maandag 22 september om 13.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

AGENDA

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Notulen ledenvergadering van 25 augustus 2014
4. Secretariaat
5A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
5B. Actuele Zaken en Mededelingen
6. Rondetafelgesprekken, klanttevredenheidsonderzoek Wet werk en bijstand
(stand van zaken)
7. Spreekuur (signalen uit de achterban)
8. Rondvraag en sluiting.