Voor uitkeringsgerechtigden WWB en minima

Vergadering clientenraad 25 aug

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden wwb en minima vergadert op maandag 25 augustus om 13.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

AGENDA

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Notulen ledenvergadering van 23 juni 2014
4. Secretariaat
5A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
5B. Actuele Zaken en Mededelingen
6. Overzicht dienstverlening Sociale Zaken
7. Jaarverslag Werk & Inkomen 2013
8. Persbericht Leeuwarder Courant Korten op de bijstand
9. Spreekuur (signalen uit de achterban)
10. Rondvraag en sluiting.