Voor uitkeringsgerechtigden WWB en minima

Agenda vergadering 23 juni

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden wwb en minima vergadert op maandag 23 juni om 13.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

AGENDA

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Notulen van de vorige vergadering
4. Secretariaat
5A.Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
5B. Actuele Zaken en Mededelingen
6. Evaluatie bedrijfsbezoek Caparis
7. Nota Vrijwilligerswerk
8. Ontwikkelingen in de Wet werk en bijstand
9. Spreekuur (signalen uit de achterban)
10. Rondvraag en sluiting.