Voor uitkeringsgerechtigden WWB en minima

Agenda vergadering 7 mei 2014

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden wwb en minima vergadert op woensdag 7 mei om 14.00 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.


AGENDA
1. Opening
2. V aststellen van de agenda
3. Notulen van de vorige vergadering
4. Secretariaat
5A.Mededelingen van het Dagelijks Bestuur 5B. Actuele Zaken en Mededelingen
6. Rapport Tevredenheidsonderzoek WWB 2013
7. Nota Vrijwilligerswerk
8. Overdracht V oorzittershamer
9. Spreekuur (signalen uit de achterban)
10. Rondvraag en sluiting.