Voor uitkeringsgerechtigden WWB en minima

Agenda vergadering 3 maart 2014

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden wwb en minima vergadert op maandag 3 maart om 13.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

AGENDA

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Notulen van de vorige vergadering
4. Secretariaat
5A.Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
5B.Actuele Zaken en Mededelingen
5C.Vergadering van de gemeenteraad Informatieve ronde op 04 maart
6. Nieuwsbrief Cliëntenraad
7. Minimagids 2014
8. Voorlichting Schuldenpreventie Smallingerland
9. Ontwikkelingen nieuwe Wet werk en bijstand
10. Spreekuur (signalen uit de achterban)
11. Rondvraag en sluiting.