Voor uitkeringsgerechtigden WWB en minima

Clientenraad 27 januari 2014

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden wwb en minima vergadert op maandag 27 januari om 13.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

AGENDA

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Notulen van de vorige vergadering
4. Secretariaat
5A .Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
5B. Actuele Zaken en Mededelingen
5C. Vergadering van de gemeenteraad Informatieve ronde op 28 januari
6. Aanpassingen in de verordening Handhaving
7. Spreekuur (signalen uit de achterban)
8. Rondvraag en sluiting.