Voor uitkeringsgerechtigden WWB en minima

Agenda 16 december 2013

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden wwb en minima vergadert op maandag 16 december om 13.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

AGENDA
1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Overleg met wethouder de heer Zweers over de uitkomsten van de achterbanbijeenkomsten in oktober 2013
4. Notulen van de vorige vergadering
5 Secretariaat
6A Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
6B Actuele Zaken en Mededelingen
6C Vergadering van de gemeenteraad de Informatieve ronde op 17 december
7. Spreekuur (signalen uit de achterban)
8. Rondvraag en sluiting.