Voor uitkeringsgerechtigden WWB en minima

Privacy

privacyDe Cliëntenraad Smallingerland spant zich in om uw privacy te beschermen. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, verstrekken, bewaren en beschermen. pdf Lees hier (274 KB) onze privacyverklaring.

 

Werkgroep zorg voor minima

zelfzorgIn oktober 2017 is er een eerste bijeenkomst geweest voor adviesraden in Friesland om samen te brainstormen over de ziektekostenverzekering AV Frieso. Vanuit deze bijeenkomst is de werkgroep zorg voor de minima opgericht. In deze werkgroep zitten leden vanuit adviesraden, het vorig jaar opgeheven FSU en leden die werkzaam zijn geweest in de verzekeringsbranche.

Lees meer...

Vergadering Cliëntenraad op maandag 23 april

De Cliëntenraad Smallingerland voor Uitkeringsgerechtigden en Minima vergadert op maandag 23 april om 15.00 uur in " De Brede School de Drait", zaal Fallaetzaal, Flevo 190, 9204 JT te Drachten. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

AGENDA
1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Notulen ledenvergadering Cliëntenraad 19 maart 2018
4. Secretariaat
- Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
5. Actuele Zaken en Mededelingen
-Vanuit beleidsmedewerker(s)
-Vanuit de Cliëntenraad
6. Stand van zaken gebiedsteams en team Werk & Inkomen
7. Spreekuur (signalen uit de achterban)
8. Externe werkgroepen:
- Nieuws vanuit de werkgroep zorg voor de minima
9. Rondvraag en sluiting


Vragen vanuit de publieke tribune kunnen na de vergadering gesteld worden.

Vergadering Cliëntenraad maandag 19 maart

De Cliëntenraad Smallingerland voor Uitkeringsgerechtigden en Minima vergadert op maandag 19 maart om 15.00 uur in " De Brede School de Drait", zaal Fallaetzaal, Flevo 190, 9204 JT te Drachten. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

AGENDA
1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Notulen ledenvergadering Cliëntenraad 22 januari 2018
4. Secretariaat
- Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
5. Actuele Zaken en Mededelingen
Vanuit beleidsmedewerker(s):
-Stand van zaken inkoop WMO
-Minimabeleid: Ontwikkeling voorziening energiebesparing
Vanuit de Cliëntenraad
6. Stand van zaken toekomst Caparis
7. Stand van zaken gebiedsteams en team Werk & Inkomen
8. Spreekuur (signalen uit de achterban)
9. Rondvraag en sluiting

Vergadering Cliëntenraad maandag 22 jan 2018

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden en minima vergadert op maandag 22 januari om 13.30 uur in "De Holdert", Van Knobelsdorffplein 121, te Drachten. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

 

AGENDA
1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
4. Notulen ledenvergadering Cliëntenraad 18 december 2017
5. Secretariaat
6A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
6B. Actuele Zaken en Mededelingen
Vanuit beleidsmedewerker(s):
Vanuit de Cliëntenraad:
7A. Uitvoeringsplan Participatiewet 2018
7B. Uitvoeringsplan Participatiewet Schuldhulpverlening
8. Spreekuur (signalen uit de achterban)
9. Rondvraag en sluiting

Vergadering Cliëntenraad maandag 18 december 2017

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden en minima vergadert op maandag 18 december om 13.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

AGENDA

 1. Opening 

2. Vaststellen van de agenda
3. Afscheid leden Cliëntenraad Smallingerland
4. Notulen ledenvergadering Cliëntenraad 20 november 2017
5. Secretariaat
6A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
6B. Actuele Zaken en Mededelingen
Vanuit beleidsmedewerker(s)
Vanuit de Cliëntenraad Smallingerland
7. Concept Vergaderschema 2018 Cliëntenraad Smallingerland
8. Spreekuur (signalen uit de achterban)
9. Rondvraag en sluiting

Vergadering Cliëntenraad 20 november 2017

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden en minima vergadert op maandag 20 november om 13.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

AGENDA

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Benoeming van vijf nieuwe leden, waaronder een voorzitter en secretaris
4. Notulen ledenvergadering Cliëntenraad 25 september
5. Secretariaat
6A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
6B. Actuele Zaken en Mededelingen
7. Jaarverslag Werk en Inkomen 2016
8. Klantbeleving Werk & Inkomen 2017
9. Verkorten procedure Bijzondere Bijstand
10 Verslag uit de werkgroepen
(werkgroep: Inkomen, Re-integratie, Relatie achterban, PR, Schuldhulpverlening,
Gemeenteraad, Ambtelijke brieven, Provinciaal Overleg
11 Spreekuur (signalen uit de achterban)
12 Rondvraag en sluiting

Vergadering Cliëntenraad maandag 17 juli 2017

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden en minima vergadert op maandag 17 juli om 13.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

AGENDA

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3A. Privacy protocol en Werkinstructie Gebiedsteams
3B. Privacy in relatie tot de notitie "Samen voor elkaar in de uitvoering"
4. Notulen ledenvergadering Cliëntenraad 26 juni
5. Secretariaat
6A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
6B. Actuele Zaken en Mededelingen
7. Procesvoorstel aanpak Laaggeletterdheid
8. Spreekuur (signalen uit de achterban)
9. Rondvraag en sluiting

Vergadering Cliëntenraad maandag 26 juni 2017

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden en minima vergadert op maandag 26 juni om 13.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

AGENDA
1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Notulen vorige ledenvergadering
4. Secretariaat
5A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
5B. Actuele Zaken en Mededelingen:
Laag Geletterdheid
6. Concept Herstructureringsplan Caparis
7. Kind pakket Smallingerland
8 Bescherming Persoonsgegevens
9. Spreekuur (signalen uit de achterban)
10. Rondvraag en sluiting.

Vergadering Cliëntenraad maandag 22 mei 2017

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden en minima vergadert op maandag 22 mei om 13.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

AGENDA

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Jaarverslag Werk en Inkomen 2016
4. Stand van Zaken Gebiedsteams
De heer Jaap Glas geeft informatie
( 14.30 – 14.50 uur)
5. Notulen ledenvergadering Cliëntenraad 24 april
6. Secretariaat
7A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
7B. Actuele Zaken en Mededelingen:
Ontwikkelingen Caparis NV, Laag Geletterdheid, Kindpakket
8. Spreekuur (signalen uit de achterban)
9. Rondvraag en sluiting.

Vergadering Cliëntenraad 24 april 2017

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden en minima vergadert op maandag 24 april om 13.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

AGENDA

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Stand van zaken Sociaal Domein
De heer Jaap Glas geeft informatie:
-Rapportage Sociaal Domein 1e halfjaar 2016
-Evaluatie gebiedsteams
4. Notulen ledenvergadering 20 maart
5. Secretariaat
6A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
6B. Actuele Zaken en Mededelingen
7. Jaarverslag Cliëntenraad Smallingerland 2016
8. Jaarverslag Werk en Inkomen 2016
9. Spreekuur (signalen uit de achterban)
10. Rondvraag en sluiting.